سيستم جامع اتوماسيون دانشگاه
سیستم جامع منابع انسانی پیشرو نوین
بازیابی کلمه عبور
همکار محترم:
چنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده اید با تکمیل اطلاعات زیر کلمه عبور جديد به صورت پیامک ارسال می گردد. توجه به این نکته ضروری است که هر يک از همکاران در طول سال فقط دفعات محدودی مجاز به انجام اين کار مي باشند.
 
شماره تلفن مندرج در پرونده خود را وارد نماييد اگر شماره موبایل در پرونده شما درج نشده و يا تغيير کرده است ابتدا به واحد اداری اطلاع دهید
کد امنیتی
تاریخ تولد: